Styrkeposition: Energi – Effektive, dataintelligente og bæredygtige energisystemer

House of EnergyNyheder, Uncategorized

I mandags var der frist for at give indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udpegning af de 10-12 danske styrkepositioner. Her kan du læse House of Energys svar til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Hvilke konkrete styrkepositioner er vigtigst for at skabe vækst og udvikling i Danmark?

Effektive, data-intelligente og bæredygtige energisystemer har bevist potentiale til at rykke dansk erhvervsliv i en sådan grad, at energiteknologi i 2016 udgjorde 12 pct. af den samlede danske vareeksport. Dette står i kontrast til udviklingen i de andre europæiske lande, hvor energiteknologi-ens relative andel af den samlede vareeksport er faldet i perioden 2010-2016, hvilket har bragt Danmark helt i front (rapport fra Deloitte Monitor, Juni 2017).

Den globale samfundsudfordring, som styrkepositionen adresserer, er omstillingen fra et fossilt baseret energisystem, til et 100% VE baseret energi-system – SDG #7. Styrkepositionen bidrager også signifikant til at løse den globale klimaudfordring – SDG #13.

Understøttet af offentlige prioriteringer bla. Forsk2025 (der har identificeret ”et effektivt, intelligent og integreret energisystem” som hovedtema) og Energiaftale af 29. juni 2018 (hvor der står at Danmark skal have det mest integrerede, markedsbaserede og fleksible energisystem i Europa med effektiv udnyttelse af energien på tværs af el-, varme- og gassektoren og med en fortsat høj forsyningssikkerhed) høster det danske samfund frugterne af tilgængelige vidensmiljøer, omstillingsparate forsyningsvirksomheder og en dynamisk agerende virksomhedsbase inden for grøn energiproduktion (fx vind, sol, bio), intelligent distribution, konvertering (til fx grønt brænd-stof), lagring og endelig effektivt og fleksibelt forbrug af energi. Styrken i disse økosystemer viser sig dog i særlig grad inden for integration mellem energisystemets forskellige sub-sektorer (el, gas, varme, transport) og i sektorkoblingen mellem energisystemet og andre sektorer (fx vandforsyning).

Visioner om Danmark som verdens grønne test- og udviklingscenter, som bl.a. er anbefalet af Regeringens Vækstteam for Energi (Januar 2019), kan derfor trække på en internationalt orienteret værdikæde, der omfatter hele paletten fra strategiske forskningsmiljøer i verdensklasse, over radikalt innovative teknologiudviklende SMV’er, markedsførende OEM’er med til-hørende underleverandørsystemer og til test- og demonstrationsfaciliteter fra laboratorier til fuldskala living labs.

Danmarks energisystem blev i 2017 for andet år i træk kåret som verdens bedste energisystem. Bag undersøgelsen af 125 landes energisystemer står FN-organisationen World Energy Council. Det bedste energisystem måles på tre kriterier: forsyningssikkerhed, grøn energi og betalbarhed.

Det Internationale Energiagentur (IEA) omtaler i landerapport for 2017 Danmark som verdensleder for integration af vedvarende energi i ener-gisystemet. Danmark har den højeste andel af vindenergi i produktionen af elektricitet. Danmark er ifølge IEA også verdensførende i brugen af ener-gieffektive teknologier, fx kombineret el og varme.

I 2019 dækkes 10 % af dansk gasforbrug af biogas. Det placerer Danmark blandt de mest grønne gas-lande i verden. Dansk biogasproduktion er mere end fordoblet på 4 år. Det samlede danske gasforbrug kan dækkes helt af grøn gas inden 2050.

Det er disse unique selling points, der skal realisere hensigten i Erhvervs-ministeriets eksportstrategi (2017) om i 2030 at have fordoblet den danske eksport af energiteknologi (fra 70 mia. i 2017 til 140 mia. i 2030).

Hvad bør erhvervsfremmeindsatsen fokusere på for at understøtte vækst og udvikling i de foreslåede styrkepositioner?

En erhvervsfremmeindsats rettet mod effektive, data-intelligente og bæredygtige energisystemer skal styrke og understøtte det nationale samarbejde mellem vidensinstitutionerne og private virksomheder og offentlige forsynings- eller myndighedsorganisationer, der udvikler, leverer eller bruger løsninger til fremtidens bæredygtige energisystemer.

Dette skal ske gennem målrettede samarbejder (konkrete projekter eller bredere programmer), hvor viden fra universiteterne og andre vidensinstitutioner overføres til virksomhederne i form af forskningsbaserede kompetence- eller innovationsløft.

Konkrete aktiviteter, der kan understøtte virksomheder og iværksættere, kan fx omfatte kompetenceudvikling (hvor medarbejdere fra virksomheder indrulleres i efteruddannelses-aktiviteter hos videninstitutioner) eller matchmaking (fx projektbørser, hvor studerende matches med virksomheder om deres problemer og udfordringer).

En anden vigtig komponent i den bestræbelse er at øge danske virksomheders deltagelse i internationale industrielle konsortier og alliancer med fokus på vækst og et øget hjemtag fra især EU, hvorfra danske universiteter har haft stor succes med at tiltrække midler til strategisk og anvendt forskning. Erhvervsindsatsen skal understøtte, at vi bliver bedre til at tiltrække midler til innovation og demonstration. Det bliver specielt vigtigt, da EU nu opretter en af verdens største fonde på omkring 75 mia. kr. til demonstration af fremtidens grønne energiløsninger med EU’s nye Innovation Fund.

På energiområdet er en væsentlig pointe at aktivere og koble sig tæt til den offentlige sektor som innovationsdriver, hvor det er relevant. Den grønne omstilling i den offentlige sektor er drevet af politiske ambitioner om, at Danmark fastholder sin position som internationalt førende og udnyttet rigtigt kan det være en særdeles stærk innovationsdriver for erhvervslivet, idet den offentlige sektor er det primære marked for en stor del af erhvervslivets produkter. Opgaven er her at hjælpe det offentlig marked til at efterspørge mere innovativt samt at skabe tæt triple helix samarbejde om at udvikle fremtidens energirigtige løsninger.